• 1

- تشخيص صلاحيت از سوي سازمان برنامه و بودجه (دفتر امور مشاوران و پيمانكاران)

 

- دارای گواهینامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001: 2008

 

- عضو جامعه مهندسان مشاور ايران

 

- عضو انجمن بین المللی فیدیک

 

- عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان

 

- عضو انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز

 

- عضو انجمن دانش آموختگان ایرانی در ایتالیا